Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van Maspoe BV, met maatschappelijke zetel te Bossestraat 25, 9420 Erpe, BTW BE-0697.909.753, hierna Maspoe. Voor al uw vragen is Maspoe uw aanspreekpunt. Maspoe is te bereiken via e-mail: leden@maspoe.be

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
  De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor eventuele extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Maspoe voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van Maspoe. Maspoe zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.
  Maspoe kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 4. Artikel 4. Deelname
  Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

  Loopevenementen
  • Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname
  • Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname


Fietsevenementen
Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (polsbandje) steeds zichtbaar zijn. De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

 1. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  Maspoe meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 3. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
  Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.
  Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
 4. Artikel 8 Gezond & veilig sporten
  Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 5. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Maspoe. Deze informatie wordt NIET doorgegeven aan derde partijen en zijn louter voor eigen gebruik. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Maspoe en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan Maspoe om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
  De deelnemer verleent toestemming aan Maspoe zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.
 6. Artikel 10. Gegevensbescherming (GDPR)
  Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

  Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u deelneemt aan één van onze events. Wanneer u zich inschrijft houden wij uw mailadres, naam, voornaam en telefoonnummer bij in ons mailbestand. Deze gegevens maken het ons mogelijk om nieuwsbrieven uit te sturen zodat u op de hoogte blijft van komende events.
  Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaardenkan u zich uitschrijven of contact met ons opnemen via info@maspoe.be om uw bezorgdheden te bespreken.
  U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.
 7. Artikel 11. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Maspoe zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.
 8. Artikel 12. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden

Privacy Policy

Maspoe (hierna bekend als "wij") verzamelt voor een optimale deelname aan en beleving van onze evenementen persoonlijke gegevens van u. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Maspoe is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.

Maspoe BV
Bossestraat 25
9420 Erpe
België

Register rechtspersonen Gent afdeling Gent 0697.909.753

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:
  • uw inschrijvingen te beheren, uw betaling te ontvangen en u te voorzien van klantenondersteuning, o.a. klantservice communicatie te bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder reserveringbevestigingen, herinneringen aan events en eventuele toegankelijkheidsvereisten en cashless betalingen te beheren;
  • het verloop van het evenement te beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van het event;
  • een klassement van de deelnemers op te stellen;
  • foto's, video's en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen;
  • de publieke aankondiging van het klassement en de foto's, video's of audiovisueel materiaal op de website van het evenement of andere media kanalen;
  • een gepersonaliseerde webpagina voor u op te bouwen, met gegevens over uw deelname aan het evenement, dat u ook zichtbaar kan maken voor anderen, en om het gebruik van deze webpagina te monitoren.
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen:
  • Om u te informeren over onze andere evenementen en activiteiten die u zouden kunnen interesseren (u mag zich te allen tijde uitschrijven indien u deze informatie niet wenst te ontvangen);
  • Om foto's en video's waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media's);
  • Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt;
  • Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen;
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.
   Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans en deelnemers. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze Event Partner), fraude of andere misdrijven te voorkomen;
  • Om een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen;

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze evenementen te promoten.
Voor foto's, video's en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

 1. En desgevallend en enkel indien u hiermee heeft ingestemd:
  • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken om gevolg te kunnen geven aan verzoeken in verband met toegankelijkheidsvereisten of allergieën;
  • Om uw data te bezorgen aan de partners en sponsors waarmee wij samenwerken om hen toe te laten u informatie te bezorgen over hun diensten en producten;
  • Om uw gegevens aan partners door te geven, voor verder gebruik door hen (inclusief foto's en ander audiovisueel materiaal waarop u centraal staat afgebeeld);

U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:

 • Naam en voornaam;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Telefoonnummer voor dringende oproepen;
 • Nationaliteit ;
 • Ploeg (indien lid van een ploeg);
 • Deelnemersnummer;
 • Betalingsdetails;
 • Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

 • Foto's, video's en ander audiovisueel beeldmateriaal;
 • Lokalisatie tijdens het evenement;
 • Resultaten voor publicatie;
 • Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera's (we gebruiken tekens waar dergelijke camera's worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot events en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het event;
 • Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • Als u toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat u de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen inhouden dat u informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij beelden van veiligheidscamera's verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Bij uitzondering zullen de foto's en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij doen een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en verbonden ondernemingen, die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

 • tijdsmeting, inschrijvingen, opstellen van klassement, nemen van foto's, technische ondersteuning, marketing, rapportage, aanbieden van VIP en hospitality pakketten, enz;
 • cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • onze medepromotors en event partner die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event;
 • derden die door u ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. merchandise) zodat zij uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Met deze derden hebben wij de nodige afspraken gemaakt: zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:

 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het evenement onwel zou voelen);
 • voor publicatie van de resultaten en foto's, video's of ander audiovisueel materiaal in de diverse communicatiekanalen van het evenement;
 • indien u daarmee heeft ingestemd.

Het klassement van uw resultaten wordt meegedeeld aan het publiek (ook de media) alsook promotiebeelden en sfeerbeelden waaronder foto's en ander audiovisueel materiaal.

Uw rechten !

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@maspoe.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Publicatie van resultaten

Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan een competitie zoals het evenement. Het maakt dus deel uit van de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement.

De resultaten worden gepubliceerd op de website van het evenement (indien wij een evenement specifieke website hebben) en op andere websites of in andere media.

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden indien dit de resultaten zou beïnvloeden.

Professionelen, semi-professionelen en personen die een prijs of medaille hebben gewonnen tijdens het evenement hebben geen recht om uit de resultatenlijst te worden geschrapt. De andere deelnemers kunnen een verzoek richten tot wissen van hun deelnemersnummer, hun naam en voornaam, alsook leeftijd, zodat hun identificatie achteraf niet mogelijk is. Dat verzoek kan worden gericht aan : info@maspoe.be met vermelding van het evenement, van hun naam en voornaam; een bewijs van identiteit kan worden gevraagd.

Gebruik van foto's en video's

Tijdens het evenement worden mogelijks foto's, video's en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto's en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto's en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto's en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto's en 'audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto's te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@maspoe.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

Foto's of audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die niet zijn opgebouwd rond uw persoon als centrale figuur worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij u hiermee heeft ingestemd.

Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

Contacteer ons daarvoor op info@maspoe.be

Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 15 december 2020. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.